Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa esitetään EU:n tietosuoja-asetuksen sekä henkilötietolain (523/1999) edellyttämät tiedot TV Tools Oy:n ylläpitämien henkilörekisterien osalta. Tämä tietosuojaseloste julkaistaan TV Tools Oy:n internetsivulla www.tvtools.fi ja sitä päivitetään tarvittaessa sen sisältämien tietojen muuttuessa.

Rekisterinpitäjä

TV Tools Oy (”Rekisterinpitäjä”)
Y-tunnus 2181075-8
Radiokatu 3, 00240 Helsinki
Puhelin: (09) 525 9700
hello ( at ) tvtools.fi

Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö

Altti Loikkanen
Puhelin: 040 180 4444
etunimi.sukunimi ( at ) tvtools.fi
Tietosuojavaltuutettua ei ole nimetty (peruste: EU:n tietosuoja-asetus 37 artikla).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden yhteystietoihin liittyviä henkilötietoja tuotteittensa ja palveluidensa kaupan edellyttämässä tarkoituksessa. Rekisterinpitäjä käsittelee myös palveluksessaan olevan henkilökunnan henkilötietoja työsuhdevelvoitteiden täyttämiseksi.

Ylläpidettävät rekisterit

 • Asiakasrekisteri
 • Henkilöstörekisteri

Ylläpidettävistä rekistereistä on laadittu erilliset rekisteriselosteet.

Rekisterien tietosisältö

Asiakkaiden yhteystiedot sekä asiakkaiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot; eli nimet, työosoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.

Henkilöstön osalta tarpeelliset tiedot palkanmaksun ja muiden työsuhdevelvoitteiden täyttämiseksi; eli henkilö- ja yhteystiedot, koulutus, työtehtävä, työsuhteen kesto ja pankkiyhteystiedot.

Rekrytointi

Rekrytoinnin aikana tallennamme seuraavat tiedot: 

 • Yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
 • Tiedot ansioluettelosta/CV:stä, sisältäen työhistorian, koulutustiedot, osaamisen, kielitaidon ja muut ansioluetteloon sisällytetyt tiedot.
 • Hakukirje: mahdolliset tiedot, jotka on sisällytetty hakukirjeeseen

Rekrytoinnin yhteydessä tai sisäisesti työtehtävän vaihtuessa saatamme pyytää hakijaa käymään läpi osaamisen, persoonallisuuden tai kognitiivisten kykyjen arvioinnin. Kyseiset arvioinnit toteutetaan yleensä käyttäen kolmansien osapuolten tietokoneohjelmaa tai kolmantena osapuolena yritystä, joka jakaa tulokset meidän kanssamme. Ennen kyseisen arvioinnin toteuttamista annamme hakijan tilanteeseen liittyviä lisätietoja. 

Voimme päättää hankkia suosituksia hakijan kanssa aikaisemmin työskennelleiltä henkilöiltä joko itse tai kolmannen osapuolen kautta toteutetun arvion yhteydessä. Otamme yhteyttä kyseisiin henkilöihin vain, mikäli hakija on antanut meille heidän nimensä ja yhteystietonsa. 

Joihinkin tehtäviimme edellytetään rekrytoinnin yhteydessä suppeaa turvallisuusselvitystä, jonka yhteydessä henkilötietoja luovutetaan selvitysprosessiin. Tämä edellytys kerrotaan aina työpaikkailmoituksessa ja prosessi käynnistetään vasta rekrytointipäätöksen jälkeen. Prosessin käynnistämisestä kerrotaan aina rekrytoidulle erikseen.  

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekistereissä olevat tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen luovutukset

Rekistereissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterinpitäjä ei myöskään siirrä tai luovuta henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan antamaa suostumusta.

Rekisterien suojausperiaatteet

Rekisterinpitäjän rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurien, fyysisten konesalien suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat rekisterinpitäjän palveluksessa, sekä rekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on alla mainituissa kohdissa 1-7 mainitut oikeudet häntä koskevien tietojen saantiin, oikaisemiseen, rajoittamiseen, poistamiseen tai siirtämiseen sekä oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelystä valitus:

 1. Oikeus pyytää pääsy omiin henkilötietoihinsa ja tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisterinpitäjän rekistereihin;
 2. Oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista;
 3. Oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista;
 4. Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (kieltämällä niiden käsittely esim. suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tai henkilömatrikkelia taikka sukututkimusta varten);
 5. Oikeus vaatia henkilötietojensa siirtämistä yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään (Oikeus koskee vain rekisteröidyn itsensä antamia tietoja.);
 6. Oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn;
 7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Edellä kohdissa 1-6 tarkoitettu pyyntö tai vaatimus tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen TV Tools Oy, Radiokatu 3, 02420 Helsinki. Siinä tulee mainita rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus pyyntöön toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarpeellisissa määrin suorittaa tunnistustoimenpiteitä ennen tietojen lähettämistä. Tarkastuspyyntö tai tietojen käsittelyä koskeva vaatimus voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllämainitussa osoitteessa, jolloin rekisteröidyn tulee vaadittaessa esittää tunnistamista varten virallinen asiakirja (henkilötodistus, ajokortti tai passi).

Valitus valvontaviranomaiselle tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Laadittu 23.5.2018